Obchodní společnost

STAVIMA, spol. s r.o.

IČ: 607 29 236, DIČ: CZ60729236

se sídlem Výholec 1149/27, Komín, 624 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17270

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Těmito informacemi o zpracování osobních údajů bychom Vás rádi informovali o způsobu a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje a předložili vysvětlení o Vašich právech podle platných právních předpisů v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich ochrany. Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje zpracováváme vždy zodpověděn, pečlivě a v souladu s platnou legislativou. Na ochranu integrity a zabezpečení Vašich osobních údajů budou použity nejmodernější profesionální standardy. 

1. SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA OCHRANU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce odpovědným za zpracovávání Vašich osobních údajů je obchodní společnost STAVIMA, spol. s r.o., IČ: 067 29 236, DIČ: CZ60729236, se sídlem Výholec 1149/27, Komín, 624 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17270 (dále jen jako „Společnost“). 

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Pokud nebude dohodnuto jinak, bude Společnost zpracovávat pouze osobní údaje požadované v souvislosti s naším obchodním vztahem, popř. které jsou nezbytné k přijetí opatření před vnikem smlouvy v souladu s Vaší žádostí. To zahrnuje Vaše kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého, popř. aktuálního bydliště, rodinný stav, kontaktní údaje v podobě telefonu a e-mailu, Váš podpis a platební údaje, zejména číslo účtu.

3. ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ A POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, zejména při zahájení obchodní komunikace na základě Vaší žádosti. Společnost neprovádí žádná automatizovaná rozhodnutí, která by Vás ovlivňovala, ani nevytváří profily s použitím Vašich osobních údajů. 

4. DŮVOD ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje užíváme výhradně za účelem sjednání a uzavření obchodního vztahu, k obchodní komunikaci, ke splnění veškerých závazků z obchodního vztahu vyplývajících a rovněž k jejich ukončení. Dále ke splnění zákonných povinností, zejména v oblasti daňové a celní a k ochraně práv a oprávněných zájmů Společnosti. 

5. MÍSTO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje bude Společnost uchovávat a zpracovávat v rámci Evropského hospodářského prostoru. Vaše osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty mimo prostor Evropského hospodářského prostoru.

6. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍ OSOBĚ

Vaše osobní údaje budou předány ke zpracování třetí osobě pouze za účelem řádného plnění smluvního vztahu (advokát, projektant, zhotovitel apod.), popř. plnění zákonných povinností Společností (účetní, banka). 

7. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu, tj. po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu možnosti uplatnění práv ze smluvního vztahu. V případě, že jsou Vaše osobní údaje obsaženy v dokumentech nezbytných pro daňové a/nebo celní či obdobné účely, v souvislosti s nimiž podléhají, nebo mohou podléhat kontrole orgánů veřejní správy, potom Vaše osobní údaje uchováváme po dobu možnosti takovéto kontroly, obvykle po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu a práv Společnosti z tohoto vztahu plynoucí.   

8. VAŠE PRÁVA V SOUVILOSTI SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ      

Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, případně právo vznést námitky proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost dat, všechna v rozsahu dle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Zejména máte právo požádat Společnost o kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme. Budete-li nás žádat o kopii osobních údajů opakovaně, můžeme za to požadovat přiměřený poplatek. Pokud byste chtěli předat Vaše osobní údaje jinému správci, poskytneme Vám osobní údaje, které jste nám poskytli a které byly zpracovány automatizovanými prostředky ve strojově čitelném přenosném formátu, zdarma. Rovněž máte právo požádat nás o opravu nebo odstranění všech informací, které považujete za nepřesné. V případě, že se rozhodnete některé ze shora uvedených práv využít, zašlete nám jasný popis požadavku včetně příslušných osobních údajů, uveďte své jméno, příjmení, kontaktní údaje a datum narození jako důkaz totožnosti na e-mailovou adresu uvedenou níže.  Pro ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem můžeme vyžadovat dodatečný důkaz totožnosti. Máte-li nějaké obavy ohledně způsobu, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, nebo chcete podat stížnost na to, jak jsme zpracovávali Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese níže. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů. 

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatiti u Společnosti písemně na e-mail: areitoral@stavima.cz

STAVIMA, spol. s r.o.